Báo giá 2

BẢN BÁO GIÁ

GÓI

CÁC GÓI CHẠY MÔ HÌNH

ĐƠN GIÁ (đồng)

A

Chạy mô hình hồi quy hoặc chạy kiểm định

A1Chỉ chạy theo dữ liệu của Khách hàng 800.000 – 1.200.000
A2Nếu phải chỉnh sửa lại dữ liệu + chạy mô hình/kiểm định (từ 1-3 biến) 2.000.000 – 3.500.000
A3Chỉnh sửa chỉ định biến (không quá 40% biến có ý nghĩa thống kê) 1.000.000/ biến
A4Chỉnh sử dữ liệu + chạy ra kết quả, giải thích kết quả (từ 1-3 biến) 4.500.000 – 6.000.000

B

Cung cấp dữ liệu

B1Cung cấp dữ liệu 2.000.000 – 3.000.000
B2Cung cấp dữ liệu + chạy mô hình 5.000.000 – 6.000.000
B3Cung cấp dữ liệu + chạy mô hình + giải thích kết quả 6.000.000 – 8.000.000

C

CÁC GÓI VIẾT ĐỀ CƯƠNG

C1Tư vấn tên đề cương500.000 – 1.000.000
C2Chỉnh sửa đề cương2.000.000 – 5.000.000
C3Viết đề cương mới5.000.000 – 8.000.000

D

CÁC GÓI VIẾT LUẬN VĂN

D1Chương mở đầu500.000 – 1.000.000
D2Chương tổng quan các nghiên cứu trước và vấn đề nghiên cứu1.500.000 – 3.000.000
D3Chương tổng quan lý thuyết1.500.000 – 2.000.000
D4Chương phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu1.500.000 – 3.000.000
D5Chương Kết quả nghiên cứu và thảo luận10.000.000 – 18.000.000
D6Chương kết luận và kiến nghị1.000.000 – 2.000.000
D7Tài liệu tham khảo500.000 – 1.000.000
D8Luận văn đầy đủ (tùy luận văn có mô hình hay không)15.000.000 – 25.000.000

E

CÁC GÓI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

E1Sử dụng phần mềm để chạy mô hình theo yêu cầu500.000 – 1.000.000
E2Sử dụng phần mềm để chạy mô hình + Dữ liệu của khách hàng2.000.000 – 3.000.000
E3Sử dụng phần mềm để chạy mô hình + Sửa dữ liệu của khách hàng + Đọc kết quả3.000.000 – 5.000.000
Lưu ý:
+ Khi hướng dẫn tại nhà thì 2h/1buổi/1mô hình
+ Có hướng dẫn online