Phân biệt biến số với tham số

Phân biệt biến số với tham số; Biến số (Variables) và Tham số (Parameters)  là những thuật ngữ thường được sử dụng như một thành phần rất quan trọng trong các lĩnh vực vật lý, khoa học, toán học, phân tích và thống kê. Hai yếu tố này thường bị hiểu nhầm là một yếu tố giống nhau. Biến số là đại lượng thay đổi so với đại lượng khác. Tham số là một phần tử được sử dụng để kết nối các yếu tố.

KHÁC BIỆT BIẾN SỐ VS THAM SỐ

Biến và tham số là hai thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong toán học và vật lý. Hai cái này thường bị hiểu nhầm là cùng một thực thể. Một biến là một thực thể thay đổi đối với một thực thể khác. Tham số là một thực thể được sử dụng để kết nối các biến. Các khái niệm về biến và tham số rất quan trọng trong các lĩnh vực như toán học, vật lý, thống kê, phân tích và bất kỳ lĩnh vực nào khác có ứng dụng của toán học.

Trong bài này, chúng ta sẽ thảo luận về biến và tham số là gì, định nghĩa của chúng, sự giống nhau giữa biến và tham số, các ứng dụng của biến và tham số, một số cách sử dụng phổ biến của biến và tham số, và cuối cùng là sự khác biệt giữa biến và tham số.

Biến số là gì ?

Một biến là một thực thể thay đổi trong một hệ thống nhất định. Hãy xem xét một ví dụ đơn giản về một hạt chuyển động trong không gian. Trong trường hợp đó, các thực thể như thời gian, khoảng cách mà hạt di chuyển, hướng di chuyển được gọi là các biến số.

Có hai loại biến chính trong một thử nghiệm nhất định. Chúng được gọi là biến độc lập và biến phụ thuộc. Các biến độc lập là các biến được thay đổi hoặc không thể thay đổi một cách tự nhiên. Trong một ví dụ đơn giản, nếu độ căng của dây cao su được đo trong khi thay đổi ứng suất của dây, thì Độ căng là biến phụ thuộc và ứng suất là biến độc lập. Sự phụ thuộc được áp dụng khi biến phụ thuộc phụ thuộc vào biến độc lập.

Các biến cũng có thể được phân loại là biến rời rạc và biến liên tục. Sự phân loại này chủ yếu được sử dụng trong toán học và thống kê. Các vấn đề có thể được phân loại tùy thuộc vào số lượng các biến. Số lượng biến rất quan trọng trong các lĩnh vực như phương trình vi phân và tối ưu hóa.

Tham số là gì?

Tham số là một thực thể được sử dụng để kết nối hoặc hợp nhất hai hoặc nhiều biến của một phương trình. Các tham số có thể có hoặc không có cùng thứ nguyên với các biến. Xét phương trình x2 + y2 = 1. Trong phương trình này, x và y là các biến. Phương trình này biểu diễn một đường tròn bán kính đơn vị với tâm là gốc của hệ tọa độ.

Dạng tham số của phương trình này là x = cos (w) và y = sin (w) trong đó w thay đổi từ 0 đến 2π. Có thể cho bất kỳ điểm nào trên đường tròn bằng cách sử dụng giá trị duy nhất của w thay vì hai giá trị x và y của phương trình. Vấn đề trở nên tương đối dễ dàng vì nó chỉ có một tham số để phân tích thay vì hai biến.

Biến số và tham số

Một biến số  là một giá trị trong thế giới thực với một đại lượng có thể đo lường được trong khi một tham số là một thực thể mà chúng ta có thể đo lường hoặc không thể đo lường.

Cùng một tập hợp các biến có thể có các tham số khác nhau để mô tả hệ thống. Một hệ thống, đòi hỏi nhiều biến số để mô tả, có thể được mô tả với số lượng tham số ít hơn.

Phân biệt biến số vs tham số

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về biến và tham số, định nghĩa của chúng và sự tương phản giữa hai thuật ngữ này.

Sự định nghĩa:

Một biến có thể được định nghĩa là một phần tử có thể thay đổi đối với một phần tử khác trong một hệ thống cụ thể nhất định. Nói cách khác, việc ước lượng biến số dao động dựa trên các điều kiện. Nói cách khác, biến không phải là hằng số.

Tham số là một phần tử được sử dụng để kết hợp biến hoặc tập hợp ít nhất hai biến của một điều kiện hoặc “kết nối” giữa hai biến.

Các loại:

Biến có hai loại là biến phụ thuộc và biến độc lập. Biến phụ thuộc thay đổi với sự thay đổi của biến độc lập trong khi không có sự thay đổi trong biến độc lập do sự thay đổi của biến phụ thuộc. Các biến cũng được phân loại theo hai cách là biến liên tục hoặc biến rời rạc.

Trong trường hợp của một tham số, không có các loại hoặc danh mục đó.

Số lượng yêu cầu:

Khi chúng ta sử dụng các biến trong một phương trình, chúng ta cần một số biến để giải thích hệ thống. Hãy lấy một ví dụ về một phương trình nói về một đường tròn có bán kính đơn vị với tâm là nguyên nhân của hệ tọa độ.

x 2 + y 2 = 1

Trong phương trình này, có hai biến x và y để xác định hệ thống.

Khi chúng ta đến với các tham số, chúng ta cần số lượng tham số để xác định hệ thống ít hơn so với số lượng biến. Hãy chuyển phương trình trên ở dạng tham số để chúng ta nhận được

x = cos (w), y = sin (w)

Ở dạng này w là một tham số thay đổi từ 0-2π. Trong điều này, chúng tôi chỉ có một tham số thay vì hai biến.

Bảng chữ cái:

Để giải thích các biến trong hệ thống, chúng ta chủ yếu sử dụng x, y và z.

Để giải thích các tham số trong hệ thống, chúng ta chủ yếu sử dụng a, b và c vì đôi khi nó chuyển sang e và f.

Tóm lại phân biệt tham số và biến số

(Cách nôm na dễ hiểu nhất)

  • Biến số là một ẩn số cần tìm và nó độc lập với chủ thể
  • Tham số cũng là một ẩn số cần tìm nhưng nó phụ thuộc vào chủ thể
Facebook Comments
Tổng quan
recipe image
Ngày tương tác
Lượng tương tác
Cảm ơn bạn đã cung cấp
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Recipe Name
Biến số và tham số