5 khuyết tật của mô hình hồi quy

posted in: Dịch vụ, Lý thuyết | 0

5 khuyết tật của mô hình hồi quy thường gặp gồm: mô hình bị đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, mức độ phù hợp của mô hình, ý nghĩa của hệ số hồi quy, tự tương quan. … Continued