Thông tin

nhận chạy mô hình hồi quy

|

nhận chạy mô hình hồi quy, tất cả các loại mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, tuyến tính bội, phân tích nhân tố khám phá EFA, hồi quy binary logistic, mô... READ MORE