lý thuyết về hành vi có suy tính

lý thuyết  hành vi có suy tính được , được khẳng định rằng: Mọi hành vi có điều kiện của con người đều phải trải qua quá trình đánh giá từ quan niệm, niềm tin cá nhân dẫn tới ý định và hành vi được thự hiện.

LÝ THUYẾT HÀNH VI CÓ SUY TÍNH

Theory of Planned Behaviour

lý thuyết hành vi có suy tính được Ajzen, I. (1991)9 kế thừa và phát triển từ lý thuyết về những hành động có lý do (Theory of Reasoned Actions (Fishbein, 1967)). Theo đó, hành vi của con người dựa trên sự dẫn dắt của 3 yếu tố đó là:

  • Niềm tin hành vi, quan điểm hành vi (Behavioral beliefs and attitude toward behavior): Yếu tố này dựa trên quá trình đi từ niềm tin về hành vi, sau đó dẫn tới những quan điểm đánh giá tích cực hay tiêu cực về hành vi đó của cá nhân
  • Tiêu chuẩn định mức (Subjective norms): bao gồm sự nhận thức của cá nhân đối với hành vi đó qua các tác nhân ảnh hưởng bên ngoài tác động vào như bạn bè, cha mẹ, giáo viên,…, và sự nhận thức về sức ép của quan điểm xã hội về hành vi đó
  • Niềm tin về khả năng thực hiện hành vi (Control beliefs): bao gồm niềm tin của cá nhân về sự xuất hiện của các nhân tố kìm hãm hay hỗ trợ việc thực hiện hành vi; Và sự nhận thức khả năng thực hiện hành vi (Percieved behaviourial control), để thực hiện được hành vi đó thì khó hay dễ đối với cá nhân đó.

Các nhân tố này có thể tác động qua lại lẫn nhau, gây ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tới các nhân tố còn lại.

Facebook Comments
Tổng quát
Lý thuyết kinh tế
Bài báo
Lý thuyết kinh tế
Mô tả
Lý thuyết kinh tế về hành vi có suy tính
Tác giả
Tên công bố
luanvanhay.org
Logo công bố
, , ,