5 khuyết tật của mô hình hồi quy

posted in: Dịch vụ, Lý thuyết | 0

5 khuyết tật của mô hình hồi quy thường gặp gồm: mô hình bị đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, mức độ phù hợp của mô hình, ý nghĩa của hệ số hồi quy, tự tương quan. … Continued

chạy mô hình spss, eviews, stata … dịch vụ nên dùng

posted in: Bài báo, Dịch vụ | 0

chạy mô hình spss, eviews, stata … dạy chạy mô hình trên dữ liệu thật của khách hàng, hướng dẫn chạy mô hình áp dụng các mô hình kin tế lượng trên các phần mềm thống kê thông dụng như … Continued