Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản ở Thạch Hà, Hà Tĩnh

quy hoạch triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Thạch Hà tĩnh Hà Tĩnh đây là đây là đề tốt nghiệp thạc sĩ quản lý kinh tế

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Ở THẠCH HÀ – HÀ TĨNH

 

Thạch Hà là một huyện có tiềm năng phát triển Nuôi trồng thủy sản (NTTS) lớn của Hà Tĩnh, với 20 km chiều dài bờ biển, hơn 1200 ha đất mặt nƣớc ao, hồ, đập, 500 ha đất cao triều và các hệ thống sông ngòi thông với biển, Thạch Hà xác định phát triển NTTS là lĩnh vực kinh tế trọng tâm trong giai đoạn 2010 – 2015 và những năm tiếp theo.

Trong những năm qua từ nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của NTTS đối với kinh tế huyện nhà, công tác quản lý nhà nƣớc về NTTS ở Thạch Hà đã có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện về mọi mặt để tập trung đẩy nhanh phát triển NTTS theo hƣớng hiện đại, tăng nhanh diện tích và sản lƣợng, trong giai đoạn 2010 đến 2014 sản lƣợng NTTS đã không ngừng tăng, cụ thể năm 2013 sản lƣợng NTTS đạt 1.900 tấn giá trị đạt 110,667 tỷ đồng, sản lƣợng tăng 700 tấn so với năm 2010. Nuôi trồng thủy sản đã góp phần không nhỏ  vào  việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cung cấp nguồn thực phẩm và nguyên liệu chế biến, thúc đẩy phát triển CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm tăng thu nhập ổn định đời sống cho nhân dân khu vực nông thôn và ven biển.

Mặc dù đã đạt đƣợc những kết quả ban đầu góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của huyện, nhƣng so với tiềm năng lợi thế thì NTTS của huyện còn nhiều hạn chế nhƣ: quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, năng suất đạt thấp; nhiều mô hình sản xuất thiếu tính bền vững; dịch bệnh thủy sản thƣờng xuyên xảy ra, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản chƣa đồng bộ, xuống cấp; thiếu vốn đầu tƣ sản xuất; các trở ngại khó khăn trong việc giao đất, cấp đất sản xuất, chuyển đổi đất nông nghiệp, diêm nghiệp sang

Nuôi trồng thủy sản… đã ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững của địa phƣơng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chƣa có quy hoạch phát triển Nuôi trồng thủy sản tại huyện. Việc quản lý, phát triển NTTS của huyện chỉ dựa vào quy hoạch tổng thể NTTS của tỉnh Hà Tĩnh và các đề án, kế hoạch sản xuất của huyện hàng năm. Chính vì thế mà trong quá trình quản lý nhà nƣớc cũng nhƣ phát triển về NTTS tại huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhiều vấn đề tồn tại hạn  chế.

Xây dựng quy hoạch NTTS là một việc quan trọng giúp cho công tác quản lý Nhà nƣớc đƣợc thuận lợi và định hƣớng mục tiêu phát triển rõ ràng phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của huyện đồng thời phát huy hết tối đa tiềm năng lợi thế của huyện.

Trên ý nghĩa ấy, tôi chọn đề tài: “Quy hoạch phát triển Nuôi trồng thủy sản huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh”. Với mục đích vận dụng lý thuyết về xây dựng quy hoạch phát triển ngành kinh tế để xây dựng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện có tiềm năng.

Câu hỏi nghiên cứu của đề tài là: Quy hoạch phát triển NTTS của  Thạch Hà, Hà Tĩnh có những nội dung gì? Cần có những giải pháp gì để thực tốt Quy hoạch phát triển NTTS ở địa phƣơng?

Download tài liệu miễn phí

Tải về luận văn tốt nghiệp cao học Thạc sĩ quản lý kinh tế; đề tài Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản ở đây

[sociallocker id=63]

download tài liệu luận văn thạc sĩ quản lý Quy hoạch thủy sản

[/sociallocker]

Facebook Comments
Tổng quát
Quy hoạch phát triển
Bài báo
Quy hoạch phát triển
Mô tả
Bài văn mẫu về quy hoạch phát triển
Tác giả
Tên công bố
luanvanhay.org
Logo công bố
, , , ,