yếu tố năng suất tổng hợp TFP hiệu quả kỹ thuật TE

yếu tố năng suất tổng hợp TFP hiệu quả kỹ thuật TE, có bao giờ bạn tự hỏi giữ yếu tố năng suất tổng hợp với hiệu quả kỹ thuật có mối quan hệ gì với nhau hay không ? Vì, TFP thực ra là phần đóng góp của khoa học kỹ thuật vào tăng trưởng kinh tế, còn hiệu quả kỹ thuật, tức là phần kỹ thuật trong tăng trưởng kinh tế ( hay ngành nghề nào đó ! đạt được hiệu quả bao nhiêu phần trăm; vì vậy TE luôn luôn  1 < TE >0.

1. Hiệu quả kỹ thuật TE

Hiệu quả kỹ thuật được tính trên 2 mô hình định lượng là: Tính hiệu quả kỹ thuật TE bởi phân tích biên ngẫu nhiên SFA và  hiệu quả kỹ thuật bởi  phân tích đường bao DEA dữ liệu.

Hiệu quả kỹ thuật (Technical efficiency)  là hiệu quả mà một bộ đầu vào nhất định được sử dụng để tạo ra đầu ra. Một công ty được cho là hiệu quả về mặt kỹ thuật nếu một công ty sản xuất đầu ra tối đa từ số lượng đầu vào tối thiểu, như lao động, vốn và công nghệ.

Công thức tính:

TEui = e-u

2. yếu tố năng suất tổng hợp TFP

Trong kinh tế học , yếu tố năng suất tổng hợp ( TFP ), còn được gọi là năng suất đa yếu tố , thường được đo bằng tỷ lệ của tổng sản lượng (ví dụ: GDP) so với tổng đầu vào.  Theo một số đơn giản hóa về công nghệ sản xuất, tăng trưởng trong TFP trở thành một phần của tăng trưởng sản lượng không được giải thích bằng tăng trưởng trong đầu vào đo lường truyền thống của lao động và vốn được sử dụng trong sản xuất.  TFP được tính bằng cách chia sản lượng cho trung bình trọng số của lao động và đầu vào vốn, với trọng số chuẩn là 0,7 cho lao động và 0,3 cho vốn.  Tổng năng suất nhân tố là thước đo hiệu quả kinh tế và chiếm một phần của sự khác biệt về thu nhập bình quân đầu người xuyên quốc gia.  Tốc độ tăng trưởng TFP được tính bằng cách trừ tốc độ tăng trưởng của lao động và đầu vào vốn từ tốc độ tăng trưởng của đầu ra.

Để tính Total factor productivity có rất nhiều phương pháp tính ví dụ như: Cob-douglas, Olley and Pakes (OP, 1996), Levinsohn and Petrin (LP, 2003), Wooldridge (WRDG, 2009), Robinson/Wooldridge (ROB, 2009), Mollisi and Rovigatti (MrEst, 2017) . Tuỳ vào từng loại data cụ thể mà chúng ta lựa chọn phương pháp tính TFP cho phù hợp nhất.

Công thức:

TFP = LnA = LnY – a.LnX =  Total Product / Weighte Average of inputs

3. Chỉ số MI

Các Malmquist Index (MI) là một chỉ số song phương  có thể được sử dụng để so sánh các công nghệ sản xuất của hai nền kinh tế. Nó được đặt theo tên của Giáo sư Sten Malmquist , dựa trên ý tưởng của nó. Nó cũng được gọi là Chỉ số năng suất Malmquist. ( Malmquist dùng để đo yếu tố năng suất tổng hợp)

MI được dựa trên khái niệm về chức năng Sản xuất . Đây là một chức năng của sản xuất tối đa có thể, liên quan đến một tập hợp các yếu tố đầu vào liên quan đến vốn và lao động. Vì thế nếu là tập hợp lao động và vốn đầu vào cho chức năng sản xuất của nền kinh tế A, và là chức năng sản xuất của nền kinh tế A, chúng ta có thể viết  .

Mặc dù hàm sản xuất thường áp dụng cho doanh nghiệp, nhưng có thể tính toán nó cho toàn bộ khu vực hoặc quốc gia. Điều này sẽ được gọi là hàm sản xuất tổng hợp.

Để tính Chỉ số Malmquist của nền kinh tế A đối với nền kinh tế B, chúng ta phải thay thế đầu vào lao động và vốn của nền kinh tế A vào chức năng sản xuất của B và ngược lại. Công thức cho MI được đưa ra dưới đây.

Lưu ý rằng MI của A đối với B là đối ứng của MI của B đối với A. Nếu MI của A đối với B lớn hơn 1, thì công nghệ sản xuất tổng hợp của nền kinh tế A vượt trội so với nền kinh tế B.

Chỉ số Malmquist được giới thiệu trong bài báo năm 1982, “So sánh đa phương về sản lượng, đầu vào và năng suất bằng cách sử dụng số chỉ số so sánh nhất”, bởi Douglas W. Cave, Laurits R. Christensen và W. Erwin Diewert.

Chỉ số MI tức là Total factor productivity change, ta có công thức như sau:

MI = TFPC = TEC x TC

Khi áp dụng cho 1 nền kinh tế:

TFP = TC – du/dt

4. Hiệu quả kỹ thuật thay đổi Technical efficiency change  TEC

Là sự thay đổi TE qua các thời kỳ. Bởi vậy khái niệm về TEC nó cũng chính là TE

Công thức:

TECt+1 = dTE(t, t+1)/TEt

5. Công nghệ thay đổi Technical change TC

Một sự thay đổi kỹ thuật là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh tế học để mô tả sự thay đổi về số lượng đầu ra sản xuất từ cùng một lượng đầu vào. Thay đổi kỹ thuật không nhất thiết là công nghệ vì nó có thể là tổ chức hoặc do thay đổi trong một ràng buộc như quy định , giá đầu vào hoặc số lượng đầu vào.

Có thể đo lường sự thay đổi kỹ thuật là sự thay đổi đầu ra trên mỗi đơn vị yếu tố đầu vào.

Trong các nền kinh tế thị trường tự do, tiến bộ công nghệ dẫn đến tăng năng suất, nhưng với chi phí của các phương tiện sản xuất cũ hơn, kém hiệu quả hơn , tạo ra một mức độ rủi ro chủ quan trong đó bồi thường (về lý thuyết) là hoàn vốn. Tỷ lệ hoặc lợi nhuận này là sự phản ánh của tất cả các rủi ro nhận thấy liên quan đến việc tài trợ vốn cho các phương tiện sản xuất, bao gồm các rủi ro công nghệ. Từ quan điểm tài chính vốn, những tiến bộ trong công nghệ là định nghĩa kinh điển về rủi ro thị trường hệ thống .

Dòng chảy của tình trạng này là ” sự phá hủy sáng tạo”một phần của các phương tiện sản xuất được chứng minh bằng việc các doanh nghiệp ngừng sản xuất các sản phẩm lỗi thời và  hoặc chấm dứt các hoạt động kinh doanh không còn có lãi. Ở dạng thuần túy nhất, chủ nghĩa tư bản đòi hỏi một mức độ phá hủy sáng tạo liên tục của một phần phương tiện sản xuất và tăng tổng sản phẩm quốc nội(GDP) của nền kinh tế chủ thể phản ánh sự tăng trưởng sau khi thua lỗ do lỗi thời kinh tế đã được điều hòa.

Theo đó, tăng GDP cung cấp một phép đo thực tế chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản không có hiệu lực tạo ra một cấu trúc kinh tế trong đó một bên chỉ có thể kiếm được bằng chi phí của bên kia (ví dụ: nếu một bên chỉ có thể thu lợi bằng chi phí của bên khác đảng, sau đó sẽ không thể đạt được bất kỳ tăng trưởng danh nghĩa trong GDP).

6. Mối quan hệ giữa yếu tố năng suất với hiệu quả kỹ thuật

Dựa vào những định nghĩa trên thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng, yếu tố năng suất tổng hợp TFP được cấu thành từ 2 yếu tố là thay đổi công nghệ TC và  thay đổi hiệu quả kỹ thuật TEC. Trong khi đó hiệu quả kỹ thuật thay đổi đây chính là hiệu quả kỹ thuật. Trong bài viết này chúng ta chỉ mình hiểu mối quan hệ giữa TFP và TE. Còn về vấn đề định lượng của sự tương quan này, chúng tôi sẽ trình bày trong bài viết khác.

 

Cảm ơn đọc tin.

Facebook Comments
Tổng quan
recipe image
Ngày tương tác
Lượng tương tác
Thanks
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Recipe Name
Dịch vụ tốt
, , , , , , , , ,