5 khuyết tật của mô hình hồi quy

posted in: Dịch vụ, Lý thuyết | 0

5 khuyết tật của mô hình hồi quy thường gặp gồm: mô hình bị đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, mức độ phù hợp của mô hình, ý nghĩa của hệ số hồi quy, tự tương quan. … Continued

nhận chạy mô hình hồi quy

posted in: Dịch vụ, Làm thuê | 0

nhận chạy mô hình hồi quy, tất cả các loại mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, tuyến tính bội, phân tích nhân tố khám phá EFA, hồi quy binary logistic, mô hình Probit;  mô hình VAR; Quản trị trải … Continued